Realizacje

Renowacja parku Nekla

Opracowano i sporządzono mapę do celów projektowych na zlecenie gminy Nekla. Wykonano inwentaryzacje wszystkich drzew oraz charakterystycznych krzewów na obszarze parku o powierzchni 18 ha. Pomierzono 3653 drzewa z czego 8 z nich to pomniki przyrody. Najstarszym obiektem w parku jest 200 letnia grusza. Zanumerowano drzewa w parku, aby dendrolodzy mogli poddać każde z nich szczegółowej analizie. Naniesiono na mapę ścieżki oraz charakterystyczne dla tego obszaru bagno.

Rozbudowa trzeciego pasa autostrady

Prace geodezyjne miały miejsce od 155 900 do 171 500 kilometrażu trasy, między węzłem Poznań Zachód – Poznań Krzesiny (15,6km). Wykonano odbiory wszystkich warstw począwszy od kruszywa i mrozówki, a kończąc na warstwach masy bitumicznej wiążącej i ścieralnej. Wykonano wytyczenie i inwentaryzacje ścieku lanego maszynowo oraz układanego ręcznie, na całej długości trasy. Wytyczenie słupów pod ekrany akustyczne. Wytyczenie oraz pomiar powykonawczy sieci elektroenergetycznej wraz z latarniami. Pomiar skrajni obiektów. Pomiar barier energochłonnych.

Mapa pod zabudowę mieszkaniową

Wykonano kompleksowo mapę do celów projektowych wraz z opracowaniem geodezyjnym linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu oraz liniami zabudowy. Dokonano inwentaryzacje zieleni wysokiej. Obszar mapy wyniósł 11 hektarów powierzchni. Mapa posłuży projektantowi do prac nad projektem związanym z budową trzech budynków mieszkalnych 9-kondygnacyjnych. Nowość w ofercie firmy Geopoziom – wynik prac w postaci cyfrowej został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.