Oferujemy szeroki wachlarz usług geodezyjnych i kartograficznych:

 • mapa do celów projektowych
 • wytyczenie obiektów budowlanych (budynki, sieci uzbrojenia terenu i inne)
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna inwentaryzacja zagospodarowania działki lub terenu
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • podziały nieruchomości
 • mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • mapy do zasiedzenia
 • mapy do ustalenia służebności gruntowych
 • podział quad usum
 • geodezyjne kompleksowe obsługi budów
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznowienia znaków
 • wyznaczenie znaków granicznych
 • utrwalenie punktów granicznych
 • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw
 • pionowanie elementów konstrukcyjnych
 • badanie geometrii szybów windowych
 • badanie osiadań obiektów budowlanych
 • połączenie i ponowny podział działek ewidencyjnych

Wyniki pomiaru w postaci map sporządzamy na zamówienie Klienta w postaci analogowej i cyfrowej, w formacie pdf, dwg lub dxf.

Wielkoobszarowe mapy pod projekt

Nasza firma sporządza mapy w wersji numerycznej w najwyższym standardzie. Są zaopatrzone w obiekty niezbędne dla projektanta, które są nieobjęte katalogiem baz danych PZGiK. Dla projektantów, którym technika RGB ułatwia odczytanie treści mapy, wykonujemy opracowania w tej technice. Są zapisywane w wybranym rozszerzeniu, pdf, dxf, dwg. Mogą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wytyczenie obiektów budowlanych

Kiedy posiadają Państwo działkę budowlaną i zapada decyzja o budowie budynku, przychodzi pora, żeby znaleźć właściwą firmę geodezyjną. Jest to o tyle istotny wybór, ponieważ osie konstrukcyjne powinny być wyznaczone na ławach ciesielskich z milimetrową precyzją. Najważniejsze jest, aby firma, której zlecą Państwo wytyczenie powinna być zaopatrzona w urządzenie, które zapewnia taką precyzję. Poza tym istotną cechą jest rzetelność wykonania zadania. Osie konstrukcyjne realizują miejsce, gdzie będą usytuowane fundamenty i ściany budynku, czyli strategiczne elementy szkieletu budynku. Precyzja i rzetelność to cechy, które zagwarantują bezpieczeństwo.

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

Po zakończeniu budowy budynku i zaopatrzeniu obiektu w przyłącza należy dokonać odbiorów. Do odbioru budynku potrzebne jest dostarczenie do urzędu map z inwentaryzacji budynku i przyłączy.

Aktualizacja EGiB

Jeśli dane bazy danych związane z gruntami i budynkami są niezgodne ze stanem rzeczywistym, należy przeprowadzić aktualizację tej informacji.

Podziały nieruchomości

W przypadku kiedy chcemy sprzedać część działki, dokonać podziału majątku lub w inny sposób zarządzić częścią działki ewidencyjnej wystarczy zlecić firmie geodezyjnej wykonanie mapy zawierającej projekt podziału, niezbędnej do zatwierdzenia podziału.

Wznowienia i wyznaczenia znaków i punktów granicznych

Obydwa rodzaje prac dotyczą sytuacji, gdy nie jest znany przebieg granicy. Znajomość usytuowania granic władania nieruchomości, jest przydatny, gdy chcemy postawić ogrodzenie lub gdy chcemy w jakikolwiek sposób zagospodarować działkę, ale nie chcemy ingerować w grunt sąsiedni. Wznowienie zlecamy w przypadku, kiedy na gruncie istniała stabilizacja i chcemy ją odnowić. Wyznaczamy punkt, który jest wirtualnym punktem. Nie był wcześniej stabilizowany, ale posiada współrzędne w bazie danych.

Zapraszamy do współpracy

W przypadku zainteresowania usługami, jakie oferuje geodeta Poznań, również na terenie całej Wielkopolski, zapraszamy do kontaktu.